ثبت هر رستوران با هزینه 10.000 تومان امکان پذیر است